Algemene voorwaarden

Definities 

  1. Fairder, gevestigd te Wijchen, KVK nummer 84413700 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Dienstverlener/Opdrachtnemer. 
  2. De Wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Opdrachtgever. 
  3. Partijen zijn dienstverlener/Opdrachtnemer en opdrachtgever samen.
    4. Met Overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening in de rollen als;  Extern Vertrouwenspersoon, Bedrijfsmaatschappelijk Werker, Psychosociaal Ondersteuner, (Conflict)Bemiddelaar, en Organisatieadviseur. En eventuele andere vormen van overeengekomen dienstverlening.

Algemeen: De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Dienstverlener en Opdrachtgever, inclusief offertes en mondelinge en schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen hiervan. Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door dienstverlener schriftelijk zijn aanvaard. 

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle aanbiedingen of overeenkomsten met Dienstverlener, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

1 De opdracht 

1.1 Opdrachtgever geeft opdracht aan Dienstverlener om werkzaamheden te verrichten in de rol als; Vertrouwenspersoon, Bedrijfsmaatschappelijk Werker, Psychosociaal Ondersteuner, (Conflict)Bemiddelaar, en Organisatieadviseur. En eventuele andere vormen van overeengekomen dienstverlening.

2 Uitvoering van de opdracht 

2.1. Dienstverlener accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van deze overeenkomst en de overeengekomen werkzaamheden. 

2.2. Dienstverlener is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht, eigen tijdsbesteding en zonder toezicht of leiding van de Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het beoogde doel van de opdracht. 

2.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waarvan Dienstverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Dienstverlener worden verstrekt. 

3 Duur van de Overeenkomst 

3.1 Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst kan zonder tussenkomst of toestemming van de Opdrachtgever door de medewerkers van Opdrachtgever een beroep op Dienstverlener worden gedaan. 

3.2. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Dienstverlener ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht. 

4 (Tussentijdse) opzegging en beëindiging van de Overeenkomst 

4.1. Zowel Opdrachtgever als Dienstverlener zijn gerechtigd de Overeenkomst (tussentijds) op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Expliciete (korte) overeengekomen trajecten/sessies zijn hiervan uitgesloten mits daarover duidelijke andere afspraken zijn vastgelegd. 

4.2. Dienstverlener is na het einde van de Overeenkomst al dan niet door opzegging door Opdrachtgever. gerechtigd haar werkzaamheden voort te zetten ingeval de begeleiding van cliënt(en) nog niet is voltooid. Ook is Dienstverlener bevoegd de lopende zaken af te handelen dan wel indien de melder daarvoor toestemming geeft de lopende zaken over te dragen aan een andere vertrouwenspersoon. 

4.3. Dienstverlener is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.

4.4. Zowel Opdrachtgever als Dienstverlener kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de andere partij in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard. 

5 Facturering en betaling 

5.1. Dienstverlener zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur, met daarbij een specificatie van de bestede tijd en gereden kilometers doen toezenden na afloop van ieder gevoerde gesprek. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten. 

5.2. Opdrachtgever Zakelijke klant betaalt het gefactureerde bedrag aan Dienstverlener binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Dienstverlener aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofden dan ook.       

5.3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Dienstverlener over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. 

5.4 Opdrachtgever Particuliere klant betaalt het overeengekomen bedrag direct na afspraak middels een door Dienstverlener digitaal aangeboden betalingsverzoek of betaalt direct contant. 

6 Incassokosten 

6.1. Indien Dienstverlener invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en /of advocaten en eventuele proceskosten. 

7 Aansprakelijkheid / schade 

7.1. Dienstverlener is jegens Opdrachtgever en/of cliënt(en) slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. De bewijslast van de ernstige toerekenbare tekortkoming ligt bij Opdrachtgever.

7.2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor en gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever en/of cliënt(en), waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie. 

7.3. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever en/of cliënt(en) geleden schade, van welke aard ook, indien Dienstverlener bij de uitvoering van zijn/haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte en juiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Dienstverlener duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn. 

7.4. Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Dienstverlener samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkoming van Dienstverlener. 

7.5. Indien Opdrachtgever en/of cliënt(en) een eventuele vordering jegens Dienstverlener niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, vervalt deze rechtsvordering en is deze niet ontvankelijk. De aansprakelijkheid van Dienstverlener en rechtsvorderingen ter zake vervallen in ieder geval vijf jaar nadat de schade is ontstaan. 

8 Geheimhouding 

8.1. Dienstverlener is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

8.2. Gesprekken en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Dienstverlener en opdrachtgever en/of cliënt(en) plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Dienstverlener zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij de cliënt(en) hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en behoudens haar wettelijke verplichting daartoe. Dienstverlener is voorts ontslagen van haar geheimhoudingsplicht in geval van eventuele jegens Dienstverlener door Opdrachtgever of cliënt(en) aangespannen klachten-, tuchtrechtelijke of gerechtelijke procedures.

9 Onafhankelijk klachtenonderzoek 

9.1 Dienstverlener en opdrachtgever komen voor aanvang van het onderzoek de procedure overeen die op het onderzoek van toepassing zal zijn. 

9.2 Adviezen naar aanleiding van klachten onderzoek zullen door of namens dienstverlener schriftelijk en vertrouwelijk aan opdrachtgever worden verstrekt. Dienstverlener is nimmer verantwoordelijk noch aansprakelijk voor besluiten en de daaraan verbonden gevolgen, zoals die door opdrachtgever naar aanleiding van het advies worden genomen. 

9.3 Indien dienstverlener door derden wordt aangesproken voor de gevolgen van het genomen besluit op het advies van de dienstverlener, zullen alle kosten die hieruit voortkomen voor rekening en verantwoording van de opdrachtgever komen. 

10 Intellectuele eigendom 

10.1. Dienstverlener is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de overeenkomst- aan Opdrachtgever en/of melder verstrekte of -in het kader van deze Overeenkomst- gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal, computerprogramma’s en voorlichtingsmateriaal. 

10.2. Opdrachtgever en/of cliënt(en mag/mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Dienstverlener geen gebruik maken van deze producten, waarop Dienstverlener rechthebbende is ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten. 

10.3. Dienstverlener is gerechtigd om de door de uitvoering van werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot de Opdrachtgever c.q. de melder. 

11 Overige bepalingen

11.1. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op deze overeenkomst, tenzij Dienstverlener deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. 

11.2. Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst volledig van toepassing. Opdrachtgever en Dienstverlener treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 

11.3 Indien Opdrachtgever akkoord gaat met een door Dienstverlener uitgegeven opdrachtbevestiging zijn automatisch de in deze algemene voorwaarden van kracht, naast de bepalingen zoals overeengekomen in de geldende opdrachtbevestiging.

11.4. Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing. 

11.5. Indien Dienstverlener en Opdrachtgever een geschil hebben voortvloeiend uit de overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.

12 Inwerkingtreding 

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 11-11-2021.